ReFuel1

Feasibility study Power-2-X demonstration Roosendaal

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen is uiteindelijk de belangrijkste optie om de uitstoot van broeikasgassen volledig te verminderen en vorm te geven aan een duurzame energievoorziening. Zon en wind spelen hier een grote rol naast biomassa dat momenteel het grootste deel uitmaakt van duurzame energievoorziening. De elektriciteitsvoorziening uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon varieert echter. Integratie (systeemintegratie) en maximaal gebruik van deze bronnen is een van de grootste uitdagingen voor een duurzame energievoorziening. Naast het organiseren van een optimale balans tussen vraag en aanbod door extra flexibele productie en vraag, is een oplossing om elektriciteit op te slaan in andere energiedragers. De ReEnergy-fabriek in Roosendaal levert op dit moment hernieuwbare elektriciteit van afval naar het elektriciteitsnet. Deze flexibele Waste to Energy-fabriek kan een nieuwe rol spelen om de energietransitie te faciliteren, met name in de regio Roosendaal. Het ReFuel concept richt zich op deze overgang van hernieuwbaar afval via duurzame elektriciteit naar koolstofarme waterstof, transportbrandstoffen en chemische grondstoffen.

Doelstelling
Het uiteindelijke doel van het ReFuel-concept is om tot een flexibele industriële demonstratie op lange termijn (8.000 h/a) te komen, inclusief alle afnemers en belanghebbenden. Eerst moet de technologie op pilotschaal worden getest en moet de haalbaarheid van het ReFuel-concept worden aangetoond. ReFuel1 richt zich op de haalbaarheid van het concept en zal een document leveren voor verdere investeringsbeslissingen. Deze haalbaarheidsstudie is gericht op: • identificeren van kansen (voordelen van regionaal gebruik van hernieuwbare energie inclusief CO2 en andere producten); • beschrijving van de waardeketen; • nadere uitwerking van de businesscase; en • alternatieven beoordelen. ReFuel1 draagt bij aan de CO2-besparingsdoelen van Nederland en de compatibiliteit van bestaande assets voor de energietransitie. De focus op de ReEnergy-fabriek in Roosendaal is overdraagbaar naar andere projecten met een Waste to Energy-fabriek en hernieuwbare elektriciteit.

Korte omschrijving
1. Technische en bedrijfskundige uitwerking van een waardeketen voor elektrochemische productie, opslag en gebruik van waterstof en Fischer-Tropsch producten inclusief voorwaarden (technisch, organisatorisch, economisch, maatschappelijke draagvlak etc). 2. Conceptueel procesontwerp en modellering van verschillende routes om groene waterstof en Fischer-Tropsch producten te produceren, op te slaan en transporteren. Overzicht van technische, economische en andere parameters. Vergelijking van de verschillende routes met elektrische voertuigen. 3. Uitwerken van de business case inclusief markttoepassingen. 4. Voorbereiden van de fase 2 pilot plant middels het uitwerken van een projectplan inclusief conceptueel ontwerp, concept budget en motivering. 5. Disseminatie van de resultaten & het betrekken van lokale stakeholders en potentiele klanten.

Resultaat
De belangrijkste resultaten van het project zijn: • De waardeketen voor hernieuwbaar afval naar koolstofarme waterstof, transportbrandstoffen en chemische grondstoffen is uitgewerkt op technisch, economisch, organisatorisch, evenals identificatie van oplossingen voor knelpunten en omstandigheden en de tijdlijn waaronder deze kunnen worden gerealiseerd; • Technische economische haalbaarheidsstudie, inclusief bepaling van de meest relevante parameters, voor de combinatie van verschillende routes voor groene productie en gebruik van waterstof en Fischer Tropsch-brandstof. Wereldwijde ontwikkeling van capex, opex, vereist personeel, huisvesting, nutsbedrijven en andere relevante kenmerken; • Overzicht van markttoepassingen voor koolstofarme waterstof, transportbrandstoffen en chemische grondstoffen en regionale marktkansen; • Projectplan voor proefdemonstratie fase 2; en • Verspreiding van de resultaten naar alle belanghebbenden in het netwerk. Lokale stakeholders zoals de gemeente Roosendaal en via hen ook de provincie Brabant zullen bij het onderzoek worden betrokken.