EnCORE

Efficiënte Cascadering en Opwerking Rioolslib voor Energie-neutrale bedrijfsvoering

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De aanleiding vormt de transitie van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater. Er liggen kansen om meer biogas (groene energie) en grondstoffen uit het zuiveringsslib te produceren en zo de behandelingskosten te verlagen.

Doelstelling
Meer biogas en grondstoffen uit zuiveringsslib te produceren t.o.v. een klassieke slibvergister, door adaptatie en optimalisatie van de combinatie van een 'Upflow Anaerobic Sludge Blanket' (UASB) vergister van slib dat middels TORWASH is voorbehandeld.

Korte omschrijving
Een UASB vergister kent een ruim 10 keer kortere verblijftijd, waardoor het ruimtebeslag en de investeringskosten lager zullen zijn dan bij een klassieke vergister. Het geTORWASHte slib is relatief eenvoudig mechanisch te ontwateren, waardoor het aantal transportbewegingen en de kosten gemoeid met afvoer van slib kunnen worden verlaagd.

Resultaat
Het aantonen van een hogere biogas en grondstof terugwinning uit zuiveringsslib t.o.v. de referentiesituatie.