TKI-7SE

Een innovatief lage temperatuur warmtekoude uitwisselingsnet voor het Schouwburgplein

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Binnen het publiek-private samenwerkingsverband 7 Square Endeavour (7SE) in Rotterdam is reeds een energie- en waterstrategie ontwikkeld. Het vervolg hierop is een project waarin de energiestrategie en de waterstrategie samenkomen; een integraal lage temperatuur warmte-koude uitwisselingsnet voor het Schouwburgplein. Met dit verzoek vragen we om een bijdrage voor een studie om de haalbaarheid van dit concept te onderzoeken. Op en rond het Schouwburgplein zijn verschillende warmte- en koude bronnen te identificeren. Het hemelwater bijvoorbeeld. Dit wordt, afhankelijk van het seizoen, als energie in de vorm van warmte- of koude opgeslagen in een ondergrondse waterbel. Aangevuld met andere innovatieve warmte- en koude bronnen kan de warmte- en/of koude aangeboden worden aan de gebruikers op en rondom het plein. Uit de energiestrategie blijkt dat warmte goed is voor ca 38% van het totale energieverbruik van het gebied. Veruit de meeste warmte wordt geleverd door het warmtenet. Het huidige warmtenet wordt gevoed met 'grijze' warmte. Door lokale (rest)warmtebronnen te gebruiken neemt de vraag naar grijze warmte af.

Doelstelling
De mogelijkheden voor en de haalbaarheid van een lokaal lage temperatuur warmte-koude net, gevoed door diverse innovatieve warmte- en koude bronnen zijn onbekend. Een studie naar de haalbaarheid van een lokaal warmte- en koude systeem is nodig om technische (on)mogelijkheden te verkennen en partijen te enthousiasmeren en mogelijke investeringen te verkrijgen. De studie onderzoekt welke verschillende bronnen warmte- en koude kunnen leveren op en rond het Schouwburgplein. Daarnaast worden mogelijkheden voor en haalbaarheid van het balanceren van het energiesysteem met warmte- en koude bronnen, een waterbel en een lage temperatuur warmtenet onderzocht. De doelen zijn: • Huidige en toekomstige warmte- en koude vraag in het gebied in beeld krijgen. • Huidige en toekomstige aanbod aan energie in beeld te krijgen: warmte uit hemelwater, zonne-energie, restwarmte van theaters, rio-thermie, bestaande en nieuwe WKO's. • (Op hoofdlijnen) technisch haalbaar warmte-koude concept uitgaande van lage temperatuur. • Een eerste beeld van de financiële haalbaarheid van het warmte-koude concept.

Korte omschrijving
• Inzicht verkrijgen in de huidige en toekomstige warmte- en koude vragen in het gebied. • De huidige warmte- en koude bronnen in en rondom het Schouwburgplein in kaart brengen. • Technische verkenning van kansrijke nieuwe warmte en koude bronnen, w.o. in ieder geval de waterbel, WKO's, riothermie, warmte uit straatverharding. • Technische verkenning en toetsing van de haalbaarheid van innovatieve kansen voor het koppelen en balanceren van warmte- en koude vraag en aanbod. • Naast bovenstaande technisch inhoudelijke verdieping wordt er ook een financieel economische verdieping gemaakt. • Het opstellen van een strategie voor het vervolgtraject waarin verschillende belangen (bv. publiek of privaat) en perspectieven (bv. eigenaar of gebruiker) meespelen. De partners van 7 Square Endeavour, de eigenaren en gebruikers van het gebied zullen gezamenlijk optrekken om deze activiteiten uit te voeren. Deze wijze van taakverdeling is binnen dit samenwerkingsverband in het verleden succesvol gebleken. Door heldere aansturing vanuit de projectorganisatie kunnen de partners vanuit hun eigen expertise bijdragen aan het project.

Resultaat
Deze studie resulteert in een voorstel voor een innovatief warmte-koude systeem waarvan op hoofdlijnen de technisch en financiële haalbaarheid is verkend. De studie bevat ook een strategie waarin rollen en verantwoordelijkheden voor het vervolgtraject worden benoemd. De studie wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd vanuit 7SE waardoor automatisch wordt gewerkt aan draag-vlak (iedereen is deelgenoot) voor het vervolgtraject. Het resultaat van het onderzoek dient niet alleen ten doel dat er een vervolgstrategie voor het projectgebied, het Schouwburgplein, maar dient ook als voorbeeld voor het opstarten en organiseren van een bottom-up integraal warmte-koude systeem in bestaand stedelijk gebied op andere plekken in Nederland, en is daarmee schaalbaar en herhaalbaar.