DEMO SUPERSLUDGE

Demonstratie Vergassing van Zuiveringsslib in Superkritisch Water

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Aanleiding is de wens van de waterschappen in “De Energiefabriek” om afvalwaterzuivering energieneutraal te maken. Na identificatie van superkritische vergassing van slib als veelbelovende techniek is de haalbaarheid in meer detail onderzocht en wordt momenteel een blauwdruk voor een praktijkinstallatie gemaakt in het project “SUPERSLUDGE”.

Doelstelling
Het doel van dit project is een demonstratie-installatie te bouwen en te bedrijven voor de superkritische vergassing van slib van een afvalwaterzuiveringsinstallatie, teneinde de technische en economische haalbaarheid aan te tonen. Deze superkritische installatie zal bijdragen aan: 1. Demonstratie van de productie van groen gas op praktijkschaal via superkritische vergassing. 2. Verlaging van de kostprijs van superkritische vergassing 3. De terugwinning uit afvalwater van belangrijke grondstoffen: fosfaat en ammonia. 4. De realisatie van een goedkopere en energiezuiniger afvalwaterzuivering.

Korte omschrijving
Dit project bouwt voort op het nog lopende project SUPERSLUDGE waarin een blauwdruk voor een superkritische installatie voor slib wordt uitgewerkt. De deelnemende partijen zijn enerzijds afkomstig uit de afvalwatersector (Aa en Maas, de Dommel, STOWA, SNB bv) en anderzijds uit de technologiesector (Procede Biomass bv, Electron Thermal Processing Equipment BV, Sparqle International BV en Recycling Consultants BV). Met superkritische vergassing kan zuiveringsslib bij hoge temperatuur en druk worden omgezet in een energierijk gas, welke qua samenstelling en eigenschappen vergelijkbaar is met biogas uit een vergistingsinstallatie (afgezien van de aanwezigheid van waterstof). Verder biedt het in potentie nieuwe mogelijkheden om grondstoffen (ammonium en fosfaat) terug te winnen. In dit project wordt een installatie gebouwd op basis van het bestaande detailontwerp. Na een proefperiode met mogelijke aanpassingen wordt de installatie gedurende twee jaar getest om een deel van het slib van de rwzi 's-Hertogenbosch te verwerken. Het vrijkomende gas wordt gestookt in de ketels van de Heineken brouwerij in Den Bosch.

Resultaat
In het project wordt een installatie voor superkritische vergassing van 1 m3/h aan slib gebouwd en gedurende twee jaren bedreven. Bij gebleken succes kan superkritische vergassing een belangrijke rol gaan spelen voor de opwekking van groen gas, niet alleen voor de toepassing van slibverwerking maar ook om de energie uit andere natte reststromen terug te winnen.