Cowpeat

Cowpeat - Duurzame vervanging van veen in teeltsubstraat

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Vervanging van veen (niet-hernieuwbare grondstof, grootschalige afgraving verwoest landschap) door mestfractie (hernieuwbare grondstof)

Doelstelling
In dit project wordt de combinatie van (a) wassen van gecomposteerde dikke fractie, (b) de ontwatering van vezels, (c) fosfaat- en stikstofterugwinning en (d) spoelwaterreiniging op praktijkschaal ontwikkeld en getest. De losse onderdelen en technieken zijn reeds op laboratoriumschaal en in een kleine testopstelling getest.

Korte omschrijving
In dit project zal de complete keten voor opwaardering van mestvezels tot veenvervanging in teeltsubstraat worden ontwikkeld. Centraal staat de ontwikkeling van een energiezuinige reinigingsinstallatie met een beoogde capaciteit van 8.000 ton schone vezels per jaar die met een minimaal volume wasvloeistof toe kan. De wasvloeistof wordt vervolgens in de installatie opgewerkt tot geconcentreerde stromen meststoffen. Hiervoor wordt een procesflowdiagram en een massabalans opgesteld aan de hand waarvan het totale systeem ge-engineerd en gebouwd wordt. Na ingebruikname wordt de kwaliteit van de geproduceerde vezels getest op zuiverheid, consistentie en biologische stabiliteit en vergeleken met de eisen zoals deze voor witveen gelden. Het proces wordt dan verder geoptimaliseerd om zo het energie-, water- en chemicaliƫngebruik te minimaliseren. Tot slot wordt de bestaande businesscase getoetst aan de praktijk en worden verschillende keten brede businessmodellen van mestproducent tot substraatteler onder

Resultaat
De gerealiseerde installatie biedt vezels uit gecomposteerde dikke rundveemest fractie een hoogwaardiger toepassing in teeltsubstraten en voorkomt daarmee afgraving van veen. De gebruikte wasvloeistof wordt hergebruikt door de hierin opgeloste fosfaten, stikstoffen en andere nutriƫnten terug te winnen zodat ze inzetbaar zijn als meststof en kunstmest