Comfort

Comfort versus duurzaamheid: de studie naar een comfortlabel als pull factor voor duurzaam renovere

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De Nederlandse overheid zet in op een transitie naar aardgasloze wijken. Vanuit deze gedachten worden er eveneens een groot aantal aanvullende maatregelen genomen. Om dergelijke gasloze voorzieningen aan te bieden is het van belang dat alle woningen binnen een kort tijdsbestek aardgasloos ready worden gemaakt. Deze transitie kan daarbij gekoppeld worden aan rennovatieprojecten. De Twee Snoeken werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling van Woonconnect; een tool die gebruikt maakt van onder andere bouwinformatie model software (bim-software) en digitale berekeningsmethodes (bijvoorbeeld NEN 7120). Deze webtool kan worden gebruikt door corporaties, architecten, gemeentes en bewoners. Voor de bewoners van de wijken betreft een dergelijke transitie veelal een grote impact. In de praktijk blijkt bewoners eerder genegen zijn om duurzame renovaties door te voeren, als het leidt tot comfortverhogingen en kosten (reducties). Op dit moment is het echter nog niet inzichtelijk in hoeverre de energiebesparingen leiden tot kostenreductie en wat het effect is van de verduurzaming op het comfortniveau van de bewoners.

Doelstelling
De doelstelling van de studie is om te bepalen of het mogelijk is om de kostenreductie en de verhoging van comfort door te rekenen, binnen de bestaande criteria. Daarbij moet er eveneens worden onderzocht wat de richtlijnen zijn van comfort en hoe dit te definiëren is. Uiteindelijk wil men het hiermee mogelijk maken om renovaties uit te kunnen drukken in termen die de bewoners en woningcorporaties aanspreken, en ook toegankelijk zijn voor technici. Hiermee zullen renovaties sneller van de grond komen, omdat het belang voor de gebruikers beter inzichtelijk wordt gemaakt, op basis van een tool die voor alle gebruikers toegankelijk is en eenduidig communiceert. Bewoners krijgen inzicht in de comfortverhoging van hun woning, terwijl andere stakeholders zicht hebben op het energieverbruik en de gasloos readyness van de woning en de wijk. De effecten op energiebesparing zullen in een label doorgerekend worden en zijn het gevolg van de voorgestelde comfortverbetering. De studie moet het inzichtelijk maken of het mogelijk is om een dergelijke tool te ontwikkelen en wat voor berekeningen, algoritmes, koppelingen en overige innovaties in een vervolgproject gerealiseerd moeten worden.

Korte omschrijving
Het onderzoek van de haalbaarheid van dit comfortlabel start daarom naar schatting begin mei 2018. Vanaf dit punt zal De Twee Snoeken in samenwerking met de TU/e deze rekenmethodes gaan implementeren binnen de bim-omgeving. Hiervoor zal eerst enkele van de comfort criteria gekozen worden die het beste lijken aan te sluiten bij de bim-omgeving (warmte comfort, vochtproblemen, visueel comfort, interne luchtkwaliteit en akoestiek). De doelstelling is om enkele van deze methodes te digitaliseren én valideren voor eind 2018. Een eventuele pilot met huidige klanten van de Twee Snoeken kan uitwijzen hoe de bewoners zullen omgaan het comfortlabel en of dit hen daadwerkelijk aanzet tot het duurzaam renoveren van hun woning. Dit zal naar verwachting eind 2018 ook uitgevoerd gaan worden. Hiervoor kan dit project eventueel samenwerken met lokale gemeentes of woningcorporaties die al gebruikt maken van WoonConnect.

Resultaat
Uiteindelijk moet de studie inzicht geven in de haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. Daarbij moet het onder andere duidelijk worden of, en hoe de mate van comfort en de berekening van kostenbesparing kan worden berekend (op huis- en wijkniveau). Het uiteindelijke rapport moet daarbij inzicht geven in alle factoren (zowel technisch, economisch en maatschappelijk) die een effect kunnen hebben op de haalbaarheid van een eventuele vervolgontwikkeling. De conclusie van het rapport moet dan ook inzicht geven in de haalbaarheid van een comfortlabel, dat te vertalen is in concrete renovatieadviezen. Deze tool moet eveneens gekoppeld kunnen worden met externe systemen (zoals Woonconnect).