CEV STP

Collectieve Energievoorziening Schiphol Trade Park

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In Nederland wordt er steeds meer stroom verbruikt. Hierdoor staat in diverse regio's de stroomtransportcapaciteit onder druk. Zo ook in de regio Schiphol waar de stroomtransportcapaciteit van verdeelstation Hoofddorp inmiddels onvoldoende is en dit voor congestieproblemen zorgt. Liander werkt aan de uitbreiding van de capaciteit in de regio, die in 2025 is voorzien. Vanwege deze netcongestie o.a. op de bedrijventerreinen Schiphol Trade Park (STP) en De President wordt de verdere (economische) ontwikkeling van deze bedrijventerreinen en de regio beperkt. Bedrijven op de kavels die nu worden ontwikkeld hebben een transportbeperking van 0 kW ontvangen van netbeheerder Liander. In geval van congestie of dreigende congestie zijn bedrijven genoodzaakt om individueel voor extra opwek zorg te dragen. In veel gevallen worden hiervoor kostbare en sterk vervuilende gas- en dieselgeneratoren gebruikt. Ook kan de piekproductie van zonnepanelen niet altijd teruggeleverd worden aan het net.

Doelstelling
Het doel van dit project is een virtueel stroomnet te realiseren waarmee deze bedrijven toch van stroom kunnen worden voorzien. Partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit worden in een virtueel net samengebracht en delen daar de capaciteit met elkaar. Op momenten van onderbenutting door de bedrijven met stroomcapaciteit ontstaat er 'vrije ruimte' die het alle bedrijven toelaat om gebruik van het net te maken. Tijdens piekmomenten vullen bedrijven de netcapaciteit aan tot de collectief gevraagde capaciteit met behulp individueel gerealiseerde fossiele opwekcapaciteit en batterijen waarin zoveel mogelijk lokaal opgewekte duurzame energie is opgeslagen. Door het vermijden van de inzet van generatoren en het optimaler kunnen inzetten van zonnepanelen op STP wordt de emissie van CO2 vermeden. Dit principe is bovendien opschaalbaar naar het naburige bedrijventerrein De President en een groot aantal andere bedrijventerreinen elders in het land waar eveneens een congestieprobleem is. SADC is de gebiedsontwikkelaar van deze twee bedrijventerreinen, terwijl Spectral Enterprise en Liander profiteren van het opschalingspotentieel.

Korte omschrijving
Om dit doel te bereiken wordt voor STP een virtueel stroomnet ontworpen, gebouwd en getest. Hiertoe verzamelt SADC de technische en energetische gegevens van de deelnemers, borgt individuele contracten met de op de pilot aangesloten bedrijven in de technische uitvoering, en bewaakt de technische volledigheid en integraliteit van het virtuele net. Spectral Enterprise zorgt voor het ontwikkelen, opzetten en aansturen van het virtuele netwerk, en test de werking. Liander ondersteunt de pilot en is als netbeheerder betrokken bij de ontwikkeling en technische toetsing. Allen borgen en verspreiden de kennis met het oog op opschaling.

Resultaat
Dit project resulteert in een energetisch, economisch en ecologisch optimaal energielandschap op STP. Door de flexibele inzet van de verschillende stroombronnen te balanceren en in samenhang te monitoren en sturen worden de kosten voor energie aanzienlijk verlaagd. De besparingen vloeien terug naar de op STP gevestigde bedrijven. Liander heeft het voordeel niet, minder of later te hoeven investeren in de uitbreiding van de netwerkcapaciteit op STP en andere bedrijventerreinen waar deze oplossing wordt gerepliceerd. Inmiddels zijn de initiatiefnemers door meerdere partijen benaderd om mee te denken over oplossingen van de congestieproblematiek in andere regio's in Nederland. Met behulp van de in dit project verder te ontwikkelen slimme laag op het elektriciteitsnet wordt het ook daar mogelijk om het elektriciteitsnet beter te benutten, waarbij de leveringszekerheid geborgd is, waarde te creëren voor bedrijven en CO2 reductie te bereiken.