CAVAV

Collectieve Aanpak Versnelling Aardgasvrije VvE's

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Woonwijken bestaan uit een mix van complexen in gezamenlijk eigendom - corporaties en VvE's – en grondgebonden woningen. In 2015 heeft Nederland bijna 144 duizend Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Samen beheren zij bijna 1,2 miljoen huur- en koopwoningen. Bij VvE's is sprake van een collectief besluitvormingsproces. Eigenaren – leden van een VvE - moeten het eens worden over investeringen. Het belang van het collectief is daarbij niet altijd in lijn met dat van individuele eigenaren. Ook hebben eigenaren verschillende drijfveren en bevinden zij zich in verschillende fasen van het bewustwordingsproces. Het collectieve besluitvormingsproces (VvE klantreis) is lang en complex waardoor de verduurzaming van VvE's traag gaat. Er worden nu weinig verduurzamingsinitiatieven genomen richting VvE's. Commerciële partijen vinden VvE's een lastige doelgroep. Het collectieve besluitvormingsproces wordt door deze partijen beschouwd als complex, traag en arbeidsintensief. Partijen hebben behoefte aan een instrument waarmee zij het collectieve besluitvormingsproces binnen VvE's soepeler en sneller kunnen laten verlopen, om opschaling mogelijk te maken en te komen tot een interessante business

Doelstelling
Doel van het project is het ontwikkelen van een toolkit “Aardgasvrije VvE's”. Doelgroep van de toolkit zijn intermediairs die VvE's willen stimuleren en faciliteren in het collectieve besluitvormingsproces naar verduurzaming van hun VvE (VvE klantreis). De toolkit is zelfstandig te gebruiken en ondersteunt de intermediairs met tools tijdens elke stap van de VvE klantreis. De toolkit zorgt ervoor dat het begeleidingsproces van VvE's efficiënter en effectiever kan worden uitgevoerd en er daardoor een versnelling ontstaat in de verduurzaming van VvE's. De toolkit wordt ingezet bij in ieder geval 2 VvE's in de wijk Lariks in de gemeente Assen. Dit project bouwt voort op eerder onderzoek door TNO en een aantal VvE-beheerders. Het project benut inzichten uit de gedragswetenschappen. Het project is gericht op ingrijpende renovaties van VvE's naar Nul op de Meter. Voorgaande projecten richtten zich op het nemen van “slechts” één of twee maatregelen door VvE's. VvE's vormen een belangrijke speler in de transitie naar aardgasvrije wijken. Intermediairs kunnen middels de toolkit VvE's stimuleren en faciliteren om mee te doen; dit leidt tot het kostenefficiënt aardgasvrij maken van de wi

Korte omschrijving
Er wordt gestart met een beknopte desk research. Hierbij wordt er gekeken naar een aantal thema's (zoals eigenaren en drijfveren, financiën, techniek en participatieproces) die een rol spelen in het collectieve besluitvormingsproces van VvE's. Middels interviews wordt nader inzicht verkregen in drijfveren en barrières van eigenaren en het collectieve besluitvormingsproces. Ook worden interviews gehouden met intermediairs (gemeenten, adviesbureaus, bouwbedrijven en VvE beheerders) om (nader) inzicht te krijgen in hun ervaringen en de behoefte aan ondersteuning die deze intermediairs hebben voor het begeleiden van het collectieve besluitvormingsproces. De toolkit wordt ontwikkeld in een aantal iteraties; tussentijdse versies worden ingezet bij in ieder geval 2 VvE's in de wijk Lariks in de gemeente Assen. De resultaten van het project zijn interessant voor de intermediairs in heel Nederland. Gedurende het project worden de (tussen) resultaten daarom via diverse activiteiten onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. TNO werkt onder meer aan het ontwikkelen van de toolkit, de gemeente Assen verbindt en faciliteert, Segon en Renolution werken aan inzet van de toolkit in de praktijk.

Resultaat
Resultaat van het project is een praktische online toolkit “Aardgasvrije VvE's”. De doelgroep van de toolkit zijn intermediairs die VvE's willen stimuleren en faciliteren in het collectieve besluitvormingsproces (VvE klantreis) naar het ingrijpend verduurzamen (Nul op de Meter) van hun VvE. De toolkit ondersteunt de intermediairs met tools tijdens elke stap van de VvE klantreis. De toolkit is getoetst en aangescherpt op basis van ervaringen in de praktijk in de wijk Lariks in Assen. Om kennisoverdracht buiten het project te borgen wordt er actief gewerkt aan het creëren van bekendheid voor de toolkit. De projectpartners zetten daarbij actief hun netwerk in, waaronder de deelnemers aan de landelijke werkgroep “Financiering verduurzaming VvE-en”, de provincie Drenthe, de VNG Innovatieve aanpakken en Vereniging de Brede Stroomversnelling waar zowel Assen als Renolution actief lid van zijn.