CEMS

CEMS: Continue Emissie Monitoring Systeem

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Het gebruik van LNG leidt tot emissie van methaan. Methaan is een broeikasgas, en het beperken van methaanemissies is daarmee van groot belang voor de introductie van LNG. Een goede, continue meting van methaan-emissies op schepen is hierbij van groot belang.

Doelstelling
CEMS: Continue Emissie Monitoring Systeem Continue emissiemonitoring Het project heeft als doel, om een continue emissiemeetsysteem voor de scheepvaart te ontwikkelen, die de actuele emissies van methaan meet en registreert. Naast methaan, moeten andere motoremissies ook gemeten kunnen worden. Het project draagt direct bij aan de Nederlandse kennispositie, immers zijn er nog geen fabrikanten van dergelijke emissie meetsystemen in Nederland.

Korte omschrijving
Het project omvat het ontwikkelen van een continue methaan emissie-monitoring systeem tot aan eerste fieldtest, specifiek gericht op gebruik aan boord van schepen. Het prototype moet passen in een totaal on board emissie monitoring concept en voldoen aan huidige en toekomstige wetgeving. De insteek is dat emissiemonitoring niet als losse activiteit wordt gezien, maar bij kan dragen aan energiebesparing en vlootbeheer. Immers, onverbrand methaan is naast een broeikasgas ook energieverlies en dus een kostenpost die vermeden dient te worden. Omdat voor monitoring van (methaan) emissies nog geen wetgeving is, zal het project ook het voeren van gesprekken met een selectie van stakeholders omvatten, Op basis hiervan worden de eisen en wensen op het gebied van (methaan)emissie monitoring in de (zee/binnen)scheepvaart worden vastgelegd. Hiermee worden de technische eisen van de emissie monitoring systemen ontwikkeld. Uiteindelijk zal een technologiekeuze gemaakt worden. Vervolgens wordt een proof-of-concept opgezet, waarmee in het laboratorium omgeving de werking en robuustheid aangetoond. Door middel van een pilot en een fieldtest zal de werking van de emissiemonitor aangetoond.

Resultaat
Het project levert een continue emissiemeetsysteem op, die de actuele (methaan) emissies van schepen kan meten en registreren. De emissies die gemeten worden zijn CH4, CO2 en SOx, met een mogelijke uitbreiding naar NOx in de toekomst. Op basis van eerder onderzoek door TNO, lijkt een optisch meetsysteem het meest geschikt voor deze toepassing. Het project zal een gevalideerd pre-productiemodel opleveren van dit meetsysteem. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door VAF en TNO-experts op het gebied van (optische) meetsystemen en op het gebied van emissies. In de fieldtest zal rederij Danser betrokken worden, De werkzaamheden en uitkomsten van de het project zullen worden vastgelegd in een verslag.