CCSNSP

CCS in het North Sea Port Havengebied

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
In 2015 heeft de internationale gemeenschap de klimaatdoelen geconcretiseerd middels het tekenen van het Parijs-akkoord. In dit akkoord hebben 175 landen zich gecommitteerd aan het limiteren van de globale temperatuurstijging tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau, met als ambitie de temperatuurstijging uiteindelijk onder de 1,5°C te houden. Het belangrijkste broeikasgas, die aan de temperatuurstijging bijdraagt, is CO2. De doelstellingen zijn er dan ook met name op gericht om de CO2 uitstoot drastisch te verlagen. De doelstelling in Nederland is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te reduceren tot ten minste 49 procent van de uitstoot van 1990. Dit betekent een reductie van ten minste 109 Mton CO2 (eq) in 2030. In 2018 bedroeg deze reductie nog maar 28 Mton (CBS, 2018). In 12 jaar tijd zou er dus nog voor 81 Mton aan CO2 gereduceerd moeten worden. Dit zijn grote stappen die gezet moeten worden in een korte periode. De industrie heeft hierbij de opgave om nog voor 14,3 Mton aan CO2 uitstoot te reduceren. Omdat de industrie in deze korte periode niet volledig over kan stappen op duurzame technieken is CCUS de meest voor de hand liggende overbruggingsoptie.

Doelstelling
North Sea Port, Smart Delta Resources, Gasunie, en de industriepartijen DOW, PZEM, Yara en Zeeland Refinery starten een haalbaarheidsonderzoek naar een CCS project in het North Sea Port havengebied. Het doel hiervan is het onderzoeken van de technische, economische en juridische haalbaarheid van het CCS project, inclusief het inzichtelijk krijgen van het tijdspad en de mogelijke kansen en bedreigingen. Het uitgangspunt van het consortium is om vanaf 2023 al 1 Mton CO2 af te vangen en dit uiteindelijk uit te breiden tot aan 6,5 Mton CO2 in 2030. Daarmee levert het project een substantiële bijdrage aan de opdracht van de industrie om 14,3 Mton per jaar aan broeikasgassen te reduceren per 2030. Het CCS project draagt bij aan de doelstelling van de Topsector Energiestudies zoals beschreven in Programmalijn 4: CCUS. Deze haalbaarheidsstudie sluit aan bij de pre-project planning die nodig is om te kunnen besluiten over de haalbaarheid van het beoogde pilotproject als onderdeel van de FEED studies. Hierin zal ook de haalbaarheid van gebruik van bestaande of nieuw aan te leggen infrastructuur ten behoeve van CCUS onderzocht worden.

Korte omschrijving
Het consortium, bestaande uit faciliterende, infrastructurele en industriële partijen, verdelen de haalbaarheidsstudie onder in verschillende werkpakketten om zo de technische, economische en juridische haalbaarheid van het project te onderzoeken. Het project zal bestaan uit de volgende 9 werkpakketten: WP0: Projectmanagement WP1: CO2 afvang WP2: CO2 leiding infrastructuur WP3: CO2 shipping infrastructuur WP4: CO2 opslag WP5: Commerciële en financiële haalbaarheid WP6: Stakeholdermanagement en communicatie WP7 Vergunningen en juridische aspecten WP8: Financieringsmogelijkheden

Resultaat
De resultaten van deze haalbaarheidsstudie zullen het consortium inzicht geven in de technische, commerciële, financiële, maatschappelijke en juridische haalbaarheid van het CCS project aan de hand van een rapportage. Aan de hand van deze rapportage kan een beslissing genomen worden over het wel of niet overgaan tot de FEED fase. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek stellen het consortium in staat om onderbouwd en vroegtijdig in het proces gericht keuzes te maken in CO2 concepten voor de afvang, transport en opslag (bv. afweging transport leiding en/of shipping). Door deze vroegtijdige focus kan men snel en gericht toewerken naar de uitvoering van het beoogde O&O vervolgtraject waarin de gekozen concepten verder uitgewerkt, ontwikkeld, getest en gevalideerd worden in een reële praktijkomgeving. De uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie en het geplande vervolgtraject dragen bij aan de ontwikkeling van CCUS in het algemeen en in het bijzonder in het North Sea Port havengebied.