Bio-energie in Overijssel: Handelen in een veranderende omgeving (BioEVO)

Publieke samenvatting / Public summary

Handelen in een veranderende omgeving

Biomassa wordt in Nederland als een belangrijke duurzame energiebron beschouwd. Partijen in Oost-Nederland ondervinden steeds meer maatschappelijke weerstand bij het realiseren van hun bio-energie plannen en projecten. Het gevolg? Lange voorbereidingstrajecten en hoge kosten voor projectontwikkelaars. Dit project onderzoekt de oorzaken van de weerstand. Ook worden alternatieve waarderings- en marktmodellen ontwikkeld en getoetst om de weerstand te verminderen en de bio-energietransitie te versnellen.

Onderzoeksvraag

Waarom stagneert de toepassing van bio-energie in Overijssel en hoe kan de stagnatie worden verminderd?

Onderzoeksmethode

Het kernidee van het onderzoek is om als bedrijf nieuwe omgangsvormen (transacties) met de maatschappelijke omgeving te ontwikkelen en te testen. Daardoor kunnen bio-energie innovaties sneller en effectiever worden gerealiseerd. In het project staan 3 bio-energiethema’s centraal: vergisting, verbranding en pyrolyse. Bedrijven zijn bij één van deze technieken betrokken.

De activiteiten van het onderzoek zijn onderverdeeld in verschillende fasen:

  • een analysefase waarin partijen achtergronden van de weerstand onderzoeken
  • een ontwerpfase waarin alternatieve waarde- en marktmodellen en bijbehorende bedrijfsstrategieën worden ontwikkeld
  • een toetsingsfase, waarin deze modellen en strategieën door simulatie en panel worden getoetst
  • een kennisverspreidingsfase om de projectresultaten te verspreiden

Resultaten

Het project is nog niet afgerond. Uit het wetenschappelijke literatuuronderzoek zijn wel al wat bevindingen te noemen. Daarin staat namelijk dat op politiek maatschappelijk niveau bio-energie wordt beschouwd als een belangrijke hernieuwbare energiebron. Maar lokaal en individueel is er veel weerstand tegen bepaalde vormen van bio-energie. Deze weerstand beperkt zich niet tot bio-energie. Ook andere innovatieve technologieën ondervinden weerstanden.

De onderzoekers zijn momenteel bezig om onderbouwde en (experimenteel) geteste arrangementen en businessmodellen te ontwikkelen om bio-energieprojecten sneller en effectiever te realiseren.