BBC

Beelddata voor Betrouwbare Contingenten

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
De contingentenaanpak biedt kansen om de verduurzaming van woningen te versnellen. Woningen worden op basis van kenmerken uit beschikbare databronnen geclusterd in contingenten, waarop een verduurzamingsoplossing repeteerbaar kan worden toegepast. Beelddata bevatten visueel waarneembare kenmerken die nodig zijn om woningen effectief te kunnen clusteren. Een werkwijze ontbreekt waarmee relevante woningkenmerken uit beelddata kunnen worden gehaald en ingezet ten behoeve van gebouwclustering.

Doelstelling
Met dit project wordt beoogd om publiek beschikbaar beeldmateriaal te vertalen in voor gebouwclustering relevante en bruikbare informatie; om hiermee: a. de effectiviteit en betrouwbaarheid van contingenten te verbeteren (> 90%); b. een verbeterde schaalbaarheid en kostenefficiency van verduurzamingsoplossingen te realiseren, te beginnen bij die van Plegt-Vos en Reimarkt; en c. een verdienmodel voor de ontwikkeling en het gebruik van beelddata ten behoeve van gebouwclustering vast te stellen.

Korte omschrijving
Gestart wordt met inventariseren en prioriteren van de af te leiden beeldfeatures. Door Plegt-Vos en Reimarkt wordt hierbij, ondersteund door TNO, gestuurd op de waarde die woningkenmerken toevoegen aan het versnellen en goedkoper maken van het renovatieproces. Spotr weegt daarbij continu de technische haalbaarheid van het afleiden van deze beeldfeatures uit beelddata af. In het tweede werkpakket worden de in werkpakket 1 geselecteerde/geprioriteerde beeldfeatures door Spotr afgeleid. Hiervoor wordt een vertaling gemaakt van beeld- / fotomateriaal van woningen in voor gebouwclustering bruikbare beeldfeatures. De beeldfeatures worden vervolgens door TNO geïmplementeerd en gebruikt om contingenten te creëren voor de verduurzamingsoplossingen van Plegt-Vos en Reimarkt met een (gevalideerde) hoge betrouwbaarheid. Tenslotte wordt hiermee voor deze beide oplossingen een opschalingsplan opgesteld inclusief een onderbouwing van de effecten in termen van doorlooptijd en kosten. Spotr werkt parallel een propositie uit voor het ontwikkelen en gebruik van beeldfeatures (afgeleid uit beelddata) voor gebouwclustering.

Resultaat
Dit project resulteert in: 1. een vertaling van beelddata in voor gebouwclustering bruikbare features; 2. contingenten voor verduurzamingsoplossingen van Plegt-Vos en Reimarkt met een betrouwbaarheid groter dan 90%; 3. verbeterede schaalbaarheid en kosteneffectiviteit van verduurzamingsoplossingen Plegt-Vos en Reimarkt; 4. een propositie voor ontwikkeling en gebruik van beeldfeatures (afgeleid uit beelddata) ten behoeve van gebouwclustering.