BAroC 2.0

Publieke samenvatting / Public summary

Aanleiding
Functionele aromaten zijn aromatische verbindingen met een functionele zijgroep en essentiƫle chemische bouwstenen die gebruikt worden in een groot aantal hoogwaardige, specialistische toepassingen en producten, zoals coatings, lijmen, smeermiddelen en composietmaterialen. Deze producten zijn veelal niet te recyclenen worden na het end-of-life stadium van het product veelal verbrand. Dit leidt tot extra CO2-uitstoot omdat aromaten op dit moment alleen nog van fossiele grondsstoffen worden gemaakt. Het gebruiken van biobased grondstoffen voor de productie van functionele aromaten is daarom de laatste aanpassing die nodig is om een 100% hernieuwbaar, duurzaam product op de markt te brengen. Om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een biobased economie, beoogt Relement met hun bio-MPA een alternatief te leveren voor deze transitie.

Doelstelling
Het doel van dit project is het onderzoeken en aantonen van de technische en economische haalbaarheid van opschaling van bio-MPA productie, ter voorbereiding op een batch of semi-continue pilotinstallatie met een verwachte productiecapaciteit van 10-100 ton bio-MPA per jaar.

Korte omschrijving
Gedurende deze haalbaarheidsstudie zullen technische en economische haalbaarheidsvragen worden beantwoord door middel van deskresearch, literatuuronderzoek, vergunningsonderzoek, laboratoriumtests, marktonderzoek en risicoanalyses. De beantwoording van de deze vragen zal dienen als onderbouwing voor de besluitvorming van het vervolgtraject in samenwerking met een te bepalen productiepartner.

Resultaat
Het project leidt tot het in kaart brengen van de kosten en baten, financiƫle lasten, en de marktpotentie van de bio-aromaten wat resulteert in een technisch en economisch plan voor een pilotfaciliteit voor batch productie van de bio-aromaten en vervolgens een eerste productiecapaciteit van 10-100 ton per jaar. Hiermee wordt een CO2-emissiereductie van 31-310 ton CO2 per jaar gerealiseerd. Het CO2-emissiereducerende potentieel van deze technologie kan bij opschaling, en uitbreiding van de marktsegmenten, zelfs oplopen tot potentieel 15 Mton CO2 per jaar (bij maximale toepassing op de markt voor functionele aromaten).