AVRDuiven-CC

AVR Duiven - CO₂ Capture

Publieke samenvatting / Public summary

Samenvatting

AVR Afvalverwerking B.V. (AVR) is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval en de omzetting hiervan in energie zoals stoom en warmte, en de terugwinning van grondstoffen zoals ferro en non-ferro metalen en mineralen uit bodemas. Eén van de laatste resterende bronnen uit de fabriek is CO₂ dat de schoorsteen verlaat, ongeveer 400 kiloton per jaar waarvan 150 kiloton van fossiele oorsprong is. Belangrijkste doel van het project was het uitvoeren van een technische en economische evaluatie van een geïntegreerde CO₂-afvangeenheid om AVR te ondersteunen bij de besluitvorming, voorbereiding en bouw van een CO₂-afvanginstallatie.

De evaluatie geeft aan dat het broeikasgas CO₂ dermate zuiver te scheiden is van de rookgassen, dat het geschikt is als grondstof voor afnemers zoals de tuinbouwsector. AVR heeft mede op basis hiervan besloten om een fabriek voor CO₂-afvang te bouwen en te exploiteren, waarbij 50 tot 60 kiloton CO₂ per jaar wordt afgevangen uit de rookgassen en daarna wordt gecomprimeerd en vloeibaar gemaakt. 

CO₂ is naast licht en warmte een belangrijk productiemiddel voor de glastuinbouw omdat het de groei van gewassen in (gesloten) kassen bevordert. Op dit moment is de CO₂ die wordt toegepast vaak afkomstig van gasmotoren of gasketels. Door externe CO₂ te gebruiken kunnen tuinders hun fossiele gasverbruik verlagen en biedt het de mogelijkheid om over te schakelen naar duurzame warmtebronnen. 

Projectdoelstelling

In dit project is gewerkt aan de technische en economische evaluatie van een geïntegreerde CO₂-afvang-eenheid om AVR te ondersteunen bij het beslissingsproces bij de voorbereiding en bouw van een CO₂-afvanginstallatie in Duiven. Daarnaast zijn door TNO proeven bij AVR uitgevoerd met een kleine CO₂-afvanginstallatie om mogelijke problemen met solvents, zoals het ontstaan van emissies en een te korte levensduur van solvents, in kaart te brengen. Tenslotte is een solvent van een nieuwe generatie getest die mogelijk efficiënter zou kunnen zijn dan een standaard-solvent. 

Specifieke doelen:

  1. De resultaten van deze studie stellen AVR in staat om de technische en economische impact van CO₂-afvang met post-combustion capture technologie te beoordelen, op basis van de conventionele solvent MEA en een volgende generatie oplosmiddelsystemen.

  2. AVR te ondersteunen bij het definiëren van hun ambities met betrekking tot de realisatie van een CO₂ -afvangeenheid op productieschaal.

  3. AVR te ondersteunen bij het vertalen van ambities naar gedefinieerde gebruikersbehoeften en gebruikersvereisten.

Resultaten

Bij proefnemingen in 2016 is MEA als solvent getest, waarbij MEA als licentievrije technologie door verschillende technologie leveranciers aangeboden wordt. Uit de duurtest is MEA stabiel en betrouwbaar gebleken, waarbij CO₂ op de juiste kwaliteit teruggewonnen kan worden. Met de proefnemingen is het “proof of concept” in de praktijk vastgesteld. De testresultaten en uitgevoerde technisch-economische analyses hebben geleid tot een positief vervolg.

AVR heeft mede op basis hiervan besloten een vervolg te geven aan de ontwikkeling van een grootschalige CO₂-afvangplant. Dit heeft geresulteerd in een verleende milieuvergunning eind 2017 en een succesvol afgerond aanbestedingstraject voor de CO₂-afvangplant in 2018. Voor de bouw van de installatie is door RVO subsidie toegekend en is met Air Liquide een langjarige CO₂-leveringsovereenkomst gesloten, wat heeft geleid tot een positieve Final Investment Decision in mei 2018. 

Naar verwachting zal de installatie medio 2019 operationeel zijn. Hiermee kan AVR op de locatie in Duiven CO₂ afvangen en leveren aan derden. De vloeibare CO₂ zal voornamelijk geleverd gaan worden aan de glastuinbouw. De bouw van de CO₂-afvanginstallatie in 2019 betekent dat naar verwachting 60 kiloton CO₂ afgevangen én gerecycled wordt. Dit is 15% van de totale CO₂-uitstoot in Duiven. De CO₂ die straks wordt afgevangen bij AVR, wordt door Air Liquide getransporteerd naar glastuinbouwgebieden in Nederland. Daar is CO₂ nodig om groente, zacht fruit, bloemen en planten te laten groeien.

Spin-offs

In 2017 zijn de Verenging Afvalbedrijven en LTO Glaskracht gestart met het positioneren van CO₂-afvang bij de afvalverwerkende industrie en levering aan de tuinbouw. In 2018 heeft RVO de regeling CCUS-pilots/haalbaarheidsstudies geopend. Verschillende Afval Energie Centrales doen nu nader onderzoek naar de mogelijkheid tot afvang van CO₂ en levering aan de tuinbouw.

Publicaties

https://www.avr.nl/nl/afvalenergiebedrijf-pakt-co2-uitstoot-aan-met-start-bouw-grootschalige-co2-afvanginstallatie

https://www.greenity.nl/nieuws/Afvalsector-biedt-kansen-CO2-voorziening-glastuinbouw.aspx

https://hortinext.nl/onderzoek-hergebruik-van-co2/

Dit project maakt deel uit van de haalbaarheids- en conceptuele ontwerpfase van het totale project bij AVR. AVR was en is nog steeds actief bezig om het CO₂-afvangproject in openbare media te dissemineren. 

https://www.google.com/search?&q=%2BAVR+%2Bco2+%2Bafvang+%2Bduiven